Crane Golf Tour är en scratchtour med prispengar för herrar, damer och genomförs 2019 i samarbete mellan tourledningen och 8 st. arrangörsklubbar.

villkor

1. Villkor för Crane Golf Tour 2019

1.1 Deltagare

1.1.1 Medlemskap

För att få delta måste en spelare vara aktiv medlem i en svensk golfklubb med medlemskap i SGF (M), eller i en association (A), ansluten till SGF, eller ha en utländsk klubb som representationsklubb.

1.1.2 Spelarkategorier
Samtliga deltävlingar i Crane Golf Tour är öppna för såväl amatörer (AM) som ickeamatörer (PGA, NA, REAM). Spelare med medlemskap i en svensk golfklubb med spelarkategori NA måste ha betalt den årliga NA-avgiften för att få delta i Crane Golf Tour.

1.1.3 Handicap
Tävlingshandicap krävs inte för att få delta i Crane Golf Tour.

1.1.3.1 Handicapgräns
Handicapgräns för deltagande i Crane Golf Tour är 6,4 och gäller vid anmälningstidens utgång.

1.2 Omfattning och spelform

1.2.1 Startfält
Maximalt antal deltagare i en deltävling är 78 spelare. Tävlingen måste vara öppen för minst 40 deltagare.

1.2.1.1
Wild Cards Till varje deltävling finns sex wild cards att dela ut enligt följande:

 • Varje arrangör disponerar tre wild cards som kan delas ut till elitsatsande junior på arrangörsklubben
 • Tourledningen för Crane Golf Tour disponerar tre wild cards som kan, men behöver inte utnyttjas, för att delas ut bland de utlottade spelare som inte fått en plats i tävlingen via handiacp. Om de ska utnyttjas gäller dessa wild cards primärt till juniorer
 • Arrangörsklubb som inte vill utnyttja sina tre wild cards kan överlåta dessa till Tourledningen att användas enligt de premisser som gäller för Tourledningens egna tre wild cards
 • En förutsättning är, att spelare som tilldelas wild card, har 6,4 eller lägre i handicap samt att spelaren är anmäld till deltävlingen innan anmälningstiden gått ut.

Utedelat wildcard betalar ordinarie anmälningsavgift.

1.2.2 Spelform
Individuell scratchtävling över 36 hål under en dag och får inte vara en juniortävling.

1.3 Avgörande vid lika resultat
Avgörande vid lika resultat för seger ska ske genom särspel hål för hål. Tävlingsledningen för deltävling fastställer särspelshål. För övriga placeringar gäller delad placering vid lika resultat.

1.4 Anmälan och återbud

1.4.1 Anmälan
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstiden går ut senast kl. 18.00 fem dagar före tävlingsdagen. Spelaren ansvarar för att hans exakta handicap är korrekt i GIT vid anmälningstidens utgång. Försummar spelare att göra detta och därigenom tar annan spelares plats i tävlingen ska han inte tillåtas starta.

1.4.1.1 Anmälningsavgift
För deltagande i deltävling i Crane Golf Tour är anmälningsavgiften 750kr.

Anmälningsavgiften måste vara lika stor för alla spelarkategorier och betalas till arrangörsklubben.

1.4.2 Avanmälan
Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas. För återbud, se 1.4.5.

1.4.3 Överanmälan
Om fler spelare har anmält sig än det finns platser i tävlingen (överanmälan) tas startfältet ut i handicapordning, undantag gäller för Wild Cards – se punkt 1.2.1.1

1.4.4 Efteranmälan
Efteranmälan kan tillåtas om startfältet inte är fullt. Efteranmälan ska göras till arrangörsklubben. En spelare med spelarkategori NA som vill efteranmäla sig måste kontrolleras så att han har betalt den årliga avgiften för NA, för att få delta i deltävling för Crane Golf Tour.

1.4.5 Återbud
Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en anmäld spelare inte avser att delta. Spelare som lämnar återbud är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för att lämna återbud finns, se Spel- och tävlingshandboken 8.1.2.5.

1.4.6 Dubbelanmälan
Anmäld spelare har även rätt att anmäla sig till tävling på högre nivå (exv. Future Series, SGT, Nordic Golf League m fl.) som spelas, helt eller delvis, på samma datum. En anmäld spelare som accepterar deltagande i annan tävling måste snarast avanmäla sig/lämna återbud från den tävling på den lägre nivå han inte ska spela. Ett sådant återbud ska accepteras utan krav på anmälningsavgift

1.5 Övriga villkor

1.5.1 Olämpligt uppträdande
Vid fall av ett allvarligt brott mot etiketten har tävlingsledningen i deltävling rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel 33-7. Se Avsnitt I – ”Etikett, Uppträdande på banan” i Regler för golfspel och Decision 33-7/8 samt Spel- och tävlingshandboken 1.11. Om en spelare i en deltävling i Crane Golf Tour uppträder på olämpligt sätt eller allvarligt bryter mot golfetiketten eller på annat sätt skadar golfsportens rykte har tourledningen rätt att vidta följande åtgärder:

 • skriftlig varning
 • avstängning från deltagande i en eller flera deltävlingar i Crane Golf Tour
 • anmälan till SGF:s Juridiska Nämnd (i allvarligare fall)

1.5.2 Prispengar
Den officiella prissumman, vilken är den summa som fördelas till de professionella spelarna, anges och utbetalas utan moms. Se vidare 4.11 Priser och prisbord.

1.5.2.1 Utbetalning av prispengar
SGF administrerar utbetalning av prispengar. Utbetalning av prispengar görs när hela prissumman från den arrangerande klubben erhållits samt när pristagaren har skickat in de nödvändiga uppgifterna för utbetalning (kopia på registreringsbevis – tidigare F-skattsedel) samt bankkontouppgifter till SGF. Pristagarna avstår 2,5 % av sina prispengar för administrativa kostnader i samband med utbetalning av prispengarna.

1.5.2.2 Fördelning av prispengar
Det är 8 prisplatser för prispengar i respektive deltävling i Crane Golf Tour. Dessa betalas ut enligt följande break down:
Placering % av prissumman

 1.  30,00 %
 2.  18,00 %
 3.  14,00 %
 4.  11,00 %
 5.  9,00 %
 6.  7,00 %
 7.  6,00 %
 8.  5,00 %

Om fler än en professionell spelare når samma slutresultat adderas prispengarna för dessa och divideras med samma antal spelare. Därigenom får alla spelare på samma placering lika stor summa prispengar.

1.5.2.3 Prispengar delas ut enligt följande modell
Amatörer (AM) och spelare under reamatörisering (REAM) räknas bort från prislistan för professionella spelare (PGA och NA). Det betyder att en professionell spelare som placerar sig på femte plats med tre professionella spelare och en amatör före sig på resultatlistan får fjärde pris.

1.5.2.4 Priser till Amatör
I varje deltävling ska det även finnas ett amatörprisbord. Om en arrangör delar ut ett amatörpris (presentkort eller nyttopris) som överstiger ett marknadsvärde av 1400kr är arrangören skyldig att skicka kontrolluppgift på beloppet till pristagaren. I så fall är pristagaren skyldig att ta upp hela beloppet som inkomst av tjänst enligt skattemyndigheten.

2. Lokala regler
Se SGF:s Regelkort 2019 på golf.se. Utöver SGF:s Regelkort fastställer varje tävlingsledning på respektive spelplats kompletterande lokala regler.

3. Tävlingsregler
Se SGF:s Regelkort 2019 på golf.se. Utöver SGF:s Regelkort fastställer varje tävlingsledning på respektive spelplats kompletterande tävlingsregler.

4. Information till arrangörer

4.1 Allmänt
En deltävling i Crane Golf Tour måste genomföras i GIT Tävling i den klubb för tävlingar med prispengar som SGF administrerar. Prispengar måste betalas ut av SGF. Att arrangera en deltävling i Crane Golf Tour måste, efter ansökan, godkännas av SGF och tillståndsavgiften måste betalas. Se 4.8

4.2 Administration
Arrangörsklubben får inte lägga upp tävlingen på sin inloggning i GIT Tävling, men arrangörsklubben ska lägga startförbud i förväg i GIT. Varje tävling läggs upp med en klass för PGA, AM och REAM och en klass för NA. En teknisk lösning för att administrationen med avgiften som NA måste betalas för att få delta ska fungera.

4.3 Lottning och startordning
Görs i samarbete mellan arrangörsklubb och representant för Crane Golf Tour och görs i 3-bollar med 10 min. startmellanrum. I Crane Golf Tour rekommenderas 5-5,5h startmellanrum mellan rond 1 och 2. 4.4 Banförberedelser, banuppsättning och flaggplaceringar Arrangör och representant för Crane Golf Tour samordnar vad som behöver göras beträffande banförberedelserna – klipprutiner, bunkerkrattning osv. Representant för Crane Golf Tour fastställer, i samarbete med arrangören, placering av markeringar på tee och flaggor på green.

4.5 Officiell informationstavla
Alla tävlingar med prispengar ska ha en officiell informationstavla där all information som tävlingsledningen vill kommunicera till deltagarna ska anslås.

4.6 Deltagarnas Ankomst – incheckning
När deltagarna kommer till arrangörsklubben och checkar in ska varje spelare få ett deltagarbrev med nödvändig information för sitt deltagande. Informationen ska omfatta SGF:s Regelkort 2019 i A5-format, kompletterande lokala regler och tävlingsregler samt övrig praktisk information som gäller för respektive arrangör.

4.7 Domare
Arrangörsklubben och arrangörsdistriktet i samråd tillsätter och ersätter minst en, helst två, domare. Domare bör ha lägst distriktsdomarkompetens.

4.8 Ekonomi
SGF:s avgift för att arrangera en deltävling i Crane Golf Tour är 1800kr plus moms. I avgiften ingår att SGF utbetalar prispengar, skickar kontrolluppgift till pristagarna och att deltävlingen ingår i SGF Golf Ranking. SGF fakturerar arrangörsklubben för avgiften och prispengarna. Arrangörsklubben ansvarar för att SGF erhåller korrekt faktureringsunderlag.

Prispengarna faktureras i god tid så att de är inbetalda innan tävlingen spelas. Inga prispengar utbetalas förrän hela prissumman är SGF tillhanda. Ansvarig för fakturering och utbetalning är Anders Gunnarsson, 08-622 15 35, anders.gunnarsson@golf.se

4.8.1 Prissumma
Den officiella prissumman, vilken är den summa som fördelas till de professionella spelarna, anges och utbetalas utan moms. Se vidare 4.11 Priser och prisbord.

4.9 Tee och bansträckning
Deltävlingarna ska genomföras från en banvärderad tee.

4.9.1 Inspelsrond
Inspelsrond är normalt dag före första tävlingsdag och är inkluderat i anmälningsavgiften.

Byte av inspelsdag kan endast göras genom överenskommelse med och godkännande av arrangörsklubben. Vid det officiella inspelet ska tävlingsbanan vara uppsatt med maximal längd.

4.10 Första tee
På första tee, och inför aktuell rond, ska starter dela ut scorekort, flaggplaceringar med måttangivelser samt eventuella kompletterande lokala regler och tävlingsregler.

4.11 Priser och prisbord; bäste amatör samt prispengar och ev. övriga priser
Callaway golf förser varje deltävling med ett pris till tävlingens bäste amatör. Om lika resultat uppstår för bäste amatör gäller den matematiska metoden för särskiljning. SGF betalar ut prispengar till spelare med kategori PGA och NA. Om arrangör dessutom vill premiera bra resultat, Hole in one eller nytt banrekord finns inget hinder för detta.

4.12 Inställd tävling
En deltävling måste omfatta minst en rond över 18 hål för att ett resultat ska fastställas, i annat fall annulleras deltävlingen. Om en deltävling annulleras betalar arrangörsklubben tillbaka anmälningsavgifter och inga prispengar utbetalas.

4.13 Vatten
Genomförs tävlingen i väldigt varmt väder är det extra viktigt att tävlingsorganisationen ser till att det finns tillräckligt med vatten för spelarna under spelet på banan.

4.14 Öppettider
Klubbhus, tävlingssekretariat, shop, range och restaurang bör öppna senast en timme före första start.

5. Juniorpris i Crane Golf Tour 2019.
Efter avslutad tour, premiera viss/vissa juniorspelare som deltagit i Crane Golf Tour 2019.

Antalet juniorpriser är inte fastställt och kan komma att variera. Tourledningen kommer att bedöma fler faktorer som grund när ett juniorpris ska utdelas, dels baserat på idrottsliga prestationer, men även baserat på en spelares personlighet, mognad och uppträdande i och utanför tävlingsmiljön. Junior/juniorer, aktuell/aktuella för ett juniorpris i Crane Golf Tour 2019 kommer Tourledningen att meddela personligen.

6. Handikap pris i Crane Golf Tour 2019.
Efter avslutad tour, premiera viss/vissa handigolfare som deltagit i Crane Golf Tour 2019.

resultatlista

ORDER OF MERIT

Tävlingsinformation

Crane Golf Tour är sanktionerad av Svenska Golfförbundet

Senaste reportage

Ny svensk proffstour i väst
Crane Golf Tour vill etablera sig och växa

Finaldagen på Öijared Gk

De 24 spelarna som ligger högst upp på rankingen går til finalen den 21/9, som spelas på underbara Öijared Golfklubb.

Sponsorer